1. Γενικές Διατάξεις
Αυτή η πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζει τη διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από το https://cm-operator.online/gr (εφεξής ο Διαχειριστής).
1.1. Ως σημαντικότερος στόχος και προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο Διαχειριστής θέτει την τήρηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτη κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών και οικογενειακών μυστικών.
1.2. Η πολιτική αυτού του Χειριστή σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εφεξής καλούμενη Πολιτική) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο Διαχειριστής σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου https://cm-operator.online/gr.

2. Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Πολιτική
2.1. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με χρήση τεχνολογίας υπολογιστών.
2.2. Αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων – προσωρινή παύση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (εκτός από περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την αποσαφήνιση προσωπικών δεδομένων).
2.3. Ιστότοπος – μια συλλογή γραφικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων που διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητά τους στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση δικτύου https://cm-operator.online/gr
2.4. Πληροφοριακό σύστημα προσωπικών δεδομένων - ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων και τεχνολογίες πληροφοριών και τεχνικά μέσα που διασφαλίζουν την επεξεργασία τους.
2.5. Αποπροσωποποίηση προσωπικών δεδομένων - ενέργειες ως αποτέλεσμα των οποίων είναι αδύνατο να προσδιοριστεί χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών η ιδιοκτησία των προσωπικών δεδομένων σε συγκεκριμένο χρήστη ή άλλο υποκείμενο προσωπικών δεδομένων.
2.6. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή σύνολο ενεργειών (λειτουργιών) που εκτελούνται με εργαλεία αυτοματισμού ή χωρίς τη χρήση τέτοιων μέσων με προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, συστηματοποίησης, συσσώρευσης, αποθήκευσης, διευκρίνισης (ενημέρωση, αλλαγή), εξαγωγή, χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση), αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων.
2.7. Διαχειριστής - κρατικός φορέας, δημοτικός φορέας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα ή από κοινού με άλλα πρόσωπα που οργανώνουν και (ή) εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και καθορίζουν τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη σύνθεση των προσωπικών δεδομένων υπόκεινται σε επεξεργασία, ενέργειες (πράξεις) που εκτελούνται με προσωπικά δεδομένα·
2.8. Προσωπικά δεδομένα – κάθε πληροφορία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένο ή ταυτοποιημένο Χρήστη του ιστότοπου https://cm-operator.online/gr
2.9. Χρήστης – κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας https://cm-operator.online/gr
2.10. Παροχή προσωπικών δεδομένων – ενέργειες που αποσκοπούν στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο άτομο ή σε έναν συγκεκριμένο κύκλο προσώπων.
2.11. Διάδοση προσωπικών δεδομένων - κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε αόριστο αριθμό προσώπων (μεταφορά προσωπικών δεδομένων) ή εξοικείωση με προσωπικά δεδομένα σε απεριόριστο αριθμό προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων στα μέσα ενημέρωσης, της ανάρτησης σε πληροφορίες και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή παροχή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο·
2.12. Διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων – μεταφορά προσωπικών δεδομένων στην επικράτεια ξένου κράτους σε αρχή ξένου κράτους, αλλοδαπό φυσικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.
2.13. Καταστροφή προσωπικών δεδομένων – οποιεσδήποτε ενέργειες ως αποτέλεσμα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται αμετάκλητα με αδυναμία περαιτέρω αποκατάστασης του περιεχομένου των προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών προσωπικών δεδομένων και (ή) καταστρέφονται τα υλικά μέσα προσωπικών δεδομένων.

3. Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη
3.1. Πλήρες όνομα;
3.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
3.3. Τηλεφωνικοί αριθμοί;
3.4. Ο ιστότοπος συλλέγει και επεξεργάζεται επίσης ανώνυμα δεδομένα σχετικά με επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των cookies) χρησιμοποιώντας υπηρεσίες στατιστικών στοιχείων Διαδικτύου (Yandex Metrica και Google Analytics και άλλα).
3.5. Τα παραπάνω δεδομένα παρακάτω στο κείμενο της Πολιτικής ενώνονται με τη γενική έννοια των Προσωπικών Δεδομένων.

4. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
4.1. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι η ενημέρωση του Χρήστη με την αποστολή email. σύναψη, εκτέλεση και καταγγελία αστικών συμβάσεων· παρέχοντας στον Χρήστη πρόσβαση σε υπηρεσίες, πληροφορίες ή/και υλικά που περιέχονται στον ιστότοπο.
4.2. Ο Διαχειριστής έχει επίσης το δικαίωμα να αποστέλλει ειδοποιήσεις στον Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και διάφορες εκδηλώσεις. Ο Χρήστης μπορεί πάντα να αρνηθεί τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων στέλνοντας στον Διαχειριστή ένα email στο info@cm-operator.online/gr με τη σημείωση «Άρνηση ειδοποιήσεων για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και ειδικές προσφορές».
4.2. Ξ ον Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και εκδηλώσεις. Ο Χρήστης μπορεί πάντα να αρνηθεί τη λήψη ενημερωτικών μηνυ4 λνοντον Διαχειριστή ένα email στο info@cm-operator.online/gr με τη σημείωση «Άρνηση ειδοποι».

5. Νομικοί λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
5.1. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο εάν αυτά συμπληρώνονται ή/και αποστέλλονται από τον Χρήστη ανεξάρτητα μέσω ειδικών φορμών που βρίσκονται στον ιστότοπο https://cm-operator.online/gr Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες ή/και αποστέλλοντας προσωπικά δεδομένα του Διαχειριστή, ο Χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεσή του με την παρούσα Πολιτική.
5.2. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη, εάν αυτό επιτρέπεται στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του Χρήστη (η αποθήκευση cookies και η χρήση της τεχνολογίας JavaScript είναι ενεργοποιημένη).

6. Η διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και άλλου είδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής διασφαλίζεται με την εφαρμογή νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
6.1. Ο χειριστής διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
6.2. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη δεν θα μεταβιβαστούν ποτέ, σε καμία περίπτωση, σε τρίτους, εκτός από περιπτώσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
6.3. Εάν εντοπιστούν ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα, ο Χρήστης μπορεί να τα ενημερώσει ανεξάρτητα αποστέλλοντας ειδοποίηση στον Διαχειριστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαχειριστή info@grazhdanstvo-grecii.ru με την ένδειξη «Ενημέρωση προσωπικών δεδομένων».
6.4. Η περίοδος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι απεριόριστη. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στέλνοντας στον Διαχειριστή ειδοποίηση μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χειριστή info@cm-operator.online/gr με τη σημείωση «Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων .»

7. Διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
7.1. Πριν από την έναρξη της διασυνοριακής διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει ότι το ξένο κράτος στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχει αξιόπιστη προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων.

7.2. Η διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην επικράτεια ξένων κρατών που δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων για τη διασυνοριακή διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων ή/και εκτέλεση συμφωνίας στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.

8. Τελικές διατάξεις
8.1. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε διευκρίνιση για θέματα που ενδιαφέρουν σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή μέσω email info@cm-operator.online/gr
8.2. Αυτό το έγγραφο θα αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στην πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Διαχειριστή. Η πολιτική ισχύει επ' αόριστον έως ότου αντικατασταθεί από μια νέα έκδοση.